macOS / binaries /

sh

/bin/sh
POSIX-compliant command interpreter

sh is a POSIX-compliant command interpreter (shell).

source: man